gjeldsbrev.jpg

re:member forbrukslån

220 000 kr o/ 5 år nom. rente 9,95 % / Eff. 11,17 %.
Kostnad 64 606 kr. Totalt 284 606 kr.

Hva er et gjeldsbrev?

Enkelt fortalt er et gjeldsbrev et dokument som gir uttrykk for et pengekrav – altså erkjennelse av å skylde penger, samt et løfte om å tilbakebetale pengene. Det finnes to hovedtyper av gjeldsbrev, og her kan du lese mer om hva de er.  

Gjeldsbrevloven inneholder ingen definisjon på hva et gjeldsbrev er, men ut fra forarbeidene til loven fra 1939, defineres et gjeldsbrev som “en skriftlig og i det ytre selvstendig erklæring om å være skyldig penger”. Denne forklaringen er lagt til grunn i både praksis og teori.

Vilkår for gjeldsbrev

I forarbeidene til gjeldsbrevloven fremkommer det visse vilkår som må være oppfylt for at det skal gjelde som et gjeldsbrev:

  • Det må være en skriftlig erklæring om betalingsforpliktelsen, og må underskrives. Det kan enten signeres for hånd eller elektronisk med BankID.

  • At erklæringen må være «i det ytre selvstendig», vil si at gjeldsbrevet må være en ubetinget forpliktelse. Det betyr at det ikke må stå i dokumentet at betalingsforpliktelsen er betinget en motytelse, for eksempel å levere et parti varer. En kjøpekontrakt eller leiekontrakt er dermed ikke et gjeldsbrev.

  • Forpliktelsen må gjelde penger, og det skyldige beløpet må være angitt en bestemt sum, eventuelt med tillegg av renter. Hvilken valuta som er brukt er dog ikke avgjørende.

Enkle gjeldsbrev

De to hovedtypene av gjeldsbrev er enkle gjeldsbrev og omsetningsgjeldsbrev. Førstnevnte er et gjeldsbrev som dekker de generelle kravene til gjeldsbrev, men ikke oppfyller vilkårene til de fire undertypene av omsetningsgjeldsbrev.  

Et enkelt gjeldsbrev defineres som «namnegjeldsbrev som ikkje går inn under § 11 nr. 3 eller 4». Det vil dermed si at kreditors navn nevnes, uten ordretillegg, uten pantsettelse, og uten at dokumentet uttrykkelig betegner seg som et omsetningsgjeldsbrev.

I motsetning til hva navnet indikerer, vil enkle gjeldsbrev være like omsettelige som omsetningsgjeldsbrev. Den sentrale forskjellen mellom brevene er at reglene er utformet med sikte på å beskytte erververen av et omsetningsgjeldsbrev i større grad enn ved kjøp av et enkelt gjeldsbrev.

Omsetningsgjeldsbrev

Omsetningsgjeldsbrev er også kjent som negotiable gjeldsbrev. I tillegg til å ha samme virkning som et vanlig gjeldsbrev, har det den rettsvirkning at det gjelder andre regler for legitimasjon ved overdragelse av omsetningsgjeldsbrev.

Omsetningsgjeldsbrev kan deles inn i fire ulike underkategorier, og fremgår i gjeldsbrevloven paragraf 11:

  1. Ihendehavergjeldsbrev
  2. Ordergjeldsbrev
  3. Panteobligasjon
  4. Namnegjeldsbrev

Fellesregler for gjeldsbrev  

Gjeldsbrevloven har en del fellesregler for alle gjeldsbrev, både de som er negotiable og de som ikke er det.

  • Den som utsteder et gjeldsbrev, mister ikke sine innsigelser fra det rettsforhold som er grunnlag for gjeldsbrevet hvis ikke noe annet er avtalt.

  • Dersom gjeldsbrevet er utstedt av flere, er de solidarisk ansvarlige dersom det ikke foreligger annen avtale.

  • Er det ikke avtalt en spesifikk betalingstid, har låntaker rett til å betale så raskt som ønskelig, men er likevel forpliktet til å betale straks kreditor krever det.

Gjeldsbrev ved forbrukslån

Vanlige forbrukslån er ofte annuitetslån og gis med en fast nedbetalingsplan for både renter og avdrag. Etter at du har søkt om et forbrukslån sendes det ut et gjeldsbrev enten elektronisk ved bruk av BankID eller i posten. Kreditor forbeholder seg retten til å ikke utbetale lånebeløpet til deg før de har mottatt og signert gjeldsbrevet. I gjeldsbrevet står alle betingelser slik som nedbetalingstid, gebyrer, renter, og en del annen nyttig informasjon.

Søker du om et forbrukslån fra re:member får du avtalen og gjeldsbrevet elektronisk, og du må signere denne med BankID. Her kan du søke om et forbrukslån fra re:member.