kredittkort-forbrukslan12.jpg
  1. Start
  2. Kundeservice
  3. Personopplysninger

Personopplysninger

Behandling av personopplysninger i EnterCard Norge AS

1.  Generelt om behandling av personopplysninger

Personopplysningsloven med forskrifter og Datatilsynets konsesjonsvilkår regulerer EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB (”EnterCard”) adgang til å behandle personopplysninger. På denne bakgrunn har EnterCard utarbeidet utfyllende personvernregler. Disse reglene supplerer de øvrige avtalevilkår som EnterCard har inngått med kunden og gjelder for alle avtaleforhold, både nåværende og fremtidige. 

Med personopplysninger forstås kundeopplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.

Dersom ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger, vil EnterCards behandling basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra kunden. Samtykke er for eksempel ikke nødvendig for personopplysninger som registreres og brukes for å gjennomføre en avtale, eller utføre et oppdrag fra kunden.

2. Behandlingens formål

Formålet med EnterCards behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon, fakturering og for å oppfylle de forpliktelser som EnterCard har påtatt seg for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med kunden. EnterCard vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller kunden har samtykket til slik behandling.

Utover dette behandles personopplysninger bl.a. til følgende formål:

  • Kundeoppfølging og markedsføring (se pkt. 8)
  • Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer (se pkt 9)
  • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger (se pkt 10)

 

3. Informasjon om behandlingen, kunder med særlig behov og innsynsrett

EnterCard vil i reglene nedenfor gi generell informasjon om sin behandling av personopplysninger.

De av våre kunder som har et særlig behov for en utvidet beskyttelse av sine personopplysninger kan ved skriftlig henvendelse og etter en konkret vurdering gis dette, slik at tilgangen til kundens personopplysninger begrenses.

Informasjon om kundens avtaler med EnterCard vil i hovedsak bli gjort tilgjengelig i kundens nettbank. Dersom kunden ikke har nettbank eller på annen måte kan lese elektroniske dokumenter, vil informasjonen kunne gis på papir. Kunden kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til EnterCard kreve innsyn i øvrige registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om EnterCards behandling av opplysningene.

4. Personopplysninger som innhentes av EnterCard

Personopplysninger som registreres vil EnterCard i hovedsak motta direkte fra kunden. Ved innsamling av opplysninger fra tredjepersoner (for eksempel fra andre banker/finansforetak, kredittopplysningsforetak og EnterCards misbrukerregister) vil kunden bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at kunden allerede kjenner til den informasjon varselet skal inneholde.

Dersom EnterCard ønsker å innhente opplysninger fra kunden som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal EnterCard først informere kunden om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til (det vil si formålet med behandlingen). 

5. Personopplysninger som registreres av EnterCard

EnterCard vil ved avtaleinngåelsen og under det løpende avtaleforholdet registrere opplysninger om kunden og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet. EnterCard vil også registrere opplysninger om personer som EnterCard har avslått å inngå avtale med i den hensikt å kunne underrette vedkommende om avslaget og eventuelt i ettertid å kunne dokumentere forholdet, herunder at et avslag om innskudd og betalingsoppdrag var saklig begrunnet.

6. Utlevering

Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dersom lovgivningen tillater det og EnterCards taushetsplikt ikke er til hinder, vil personopplysninger også kunne bli utlevert til andre banker og finansforetak samt samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. Overføring av personopplysninger til EnterCards databehandlere anses ikke som utlevering.

EnterCard vil også utlevere personopplysninger til annet foretak i konsernet eller konserngruppen, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov, eller i medhold av lov. Det forutsettes at behandlingen av personopplysningene er underlagt taushetsplikt i det foretaket opplysningene utleveres til.

Ved utføring av betalingsoppdrag til eller fra utlandet vil tilhørende personopplysninger bli utlevert utenlandsk bank og/eller dennes medhjelper. Det vil være mottakerlandets lovgivning som regulerer i hvilken grad slike personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter eller kontrollorganer, for eksempel for å ivareta mottakerlandets skatte- og avgiftslovgivning og tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering.   

7. Konsernkunderegister

Selskap som samarbeider med andre selskaper innenfor samme finanskonsern eller konserngruppe kan ha et felles kunderegister.  Dette gjelder bl.a. for forsikringsselskap, finansieringsforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Formålet med konsernkunderegisteret er å administrere kundeforholdet og samordne tilbudet av tjenester og rådgivning fra de forskjellige selskapene i konsernet/gruppen.

Konsernkunderegisteret vil inneholde nøytrale opplysninger om kunden som navn, fødselsdato, adresse og kontaktopplysninger, opplysninger om hvilket konsernselskap vedkommende er kunde i og hvilke tjenester og produkter kunden har avtale om. Fødselsnummer kan utleveres til og registreres i felles konsernkunderegister når formålet er administrasjon av kundeforhold.

8. Kundeoppfølging og markedsføring

EnterCard vil informere kunden om produkter og tjenester i tilknytning til det eksisterende avtaleforholdet mellom kunden og EnterCard.

Uten samtykke fra kunden vil EnterCard kunne benytte følgende nøytrale opplysninger til kundeoppfølging og markedsføring: Kundens navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter kunden har inngått avtale om. Slike nøytrale opplysninger vil EnterCard eventuelt innhente fra et felles konsernkunderegister.

Kunden kan ved henvendelse til EnterCard kreve sitt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed.

9. Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer

EnterCard vil etter regler i finansieringsvirksomhetsloven behandle kredittopplysninger og andre personopplysninger i forbindelse med etablering og bruk av systemer for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Med systemer for interne målemetoder menes her EnterCards modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko.

Personopplysninger til dette formålet vil kunne innhentes fra kredittopplysningsforetak.

10. Forebygging og avdekking av straffbare handlinger - hvitvaskingsmeldinger

EnterCard vil behandle personopplysninger med formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysningene vil bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, EnterCards Misbrukerregister (felles register over misbruk av egne og andre kontoer og betalingsinstrumenter), politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen.

EnterCard vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. EnterCard er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM v/ Enheten for finansiell etterretning (EFE).

Kunden har etter personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav b) og bokstav f) ikke innsyn i de opplysninger EnterCard har registrert for disse formålene.

11. Retting og sletting

EnterCard vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling av oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbeveres utover dette som følge av lovgivningen. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan kunden kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger.