Hva er gjeldsbrev?

Et gjeldsbrev er en skriftlig bekreftelse på å skylde penger. I tillegg er gjeldsbrevet et løfte om at pengene skal betales. 

Ifølge gjeldsbrevloven finnes det ingen definisjon på hva et gjeldsbrev er, men forklaringen som ligger til grunn i teori og praksis er at det er “en skriftlig og i det ytre selvstendig erklæring om å være skyldig penger”. 

Et gyldig gjeldsbrev skal alltid inneholde opplysninger om låntaker, lånebeløp, renter og nedbetalingstid. I tillegg er det fire vilkår som må oppfylles. 

Vilkår for gjeldsbrev

 • Et gjeldsbrev må være skriftlig og signert for hånd. Det kan også være elektronisk og signeres med BankID. 
 • Med “i det ytre selvstendig” menes at forpliktelsen er ubetinget. Det betyr at et gjeldsbrev ikke skal inneholde en betingelse om motytelse, som for eksempel levering av en vare eller tjeneste. Av samme årsak er derfor ikke en kjøpekontrakt eller en forsikringspolise et gjeldsbrev.
 • Forpliktelsen kan kun gjelde penger. Dersom dokumentet omhandler noe annet, som nevnte varer eller tjenester, er det ikke et gjeldsbrev.
 • I gjeldsbrevet skal det stå et betalingsløfte eller en såkalt skylderkjennelse fra debitor. Det er for øvrig dette vilkåret som gjør at en faktura ikke kan være et gjeldsbrev, selv om det er en ubetinget forpliktelse. Det er fordi en faktura kommer fra en kreditor, og ikke en debitor. 

To hovedtyper gjeldsbrev

Disse er omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev, og begge typene må dekke de fire vilkårene i forrige avsnitt. Den viktigste forskjellen på dem, er at det i gjeldsbrevloven kapittel 2 er regler for omsetningsgjeldsbrev som gjør dem lettere å kjøpe, selge og omsette enn enkle gjeldsbrev. 

Enkle gjeldsbrev

Et enkelt gjeldsbrev kalles også et navnegjeldsbrev, og må derfor inneholde kreditors navn. Det defineres som et “namnegjeldsbrev som ikkje går inn under § 11 nr. 3 (pantobligasjon) eller 4 (dokument som uttrykkelig omtaler seg som et omsetningsgjeldsbrev)” i gjeldsbrevloven. Inneholder gjeldsbrevet disse to vilkårene, er det et omsetningsgjeldsbrev. 

Omsetningsgjeldsbrev

Et omsetningsgjeldsbrev har i første rekke den rettsvirkning at det gjelder andre regler for legitimasjon ved overdragelse til pant eller eie. Omsetningsgjeldsbrev deles ifølge gjeldsbrevloven inn i fire underkategorier:

 1. Ihendehavergjeldsbrev
  Disse er uten navn på kreditor, og betyr at rettighetene gis til den som har gjeldsbrevet “i hende”.
 2. Ordregjeldsbrev
  Dette inneholder kreditors navn og tillegget “eller ordre” eller lignende – som betyr “den som gjeldsbrevet overdras til”.
 3. Pantobligasjoner
  I denne typen gjeldsbrev gis det uttrykk for at gjelden er sikret ved pant, for eksempel i fast eiendom eller bil.
 4. Navnegjeldsbrev
  Her må disse uttrykkelig omtale seg selv som omsetningsgjeldsbrev.

For at det skal være et omsetningsgjeldsbrev, må altså en av disse kategoriene oppfylles. Hvis ikke det er tilfelle, er det snakk om et enkelt gjeldsbrev. 

Når du tar opp et lån må du alltid signere et gjeldsbrev før du får utbetalt pengene. Men også mellom privatpersoner kan det være smart å opprette et gjeldsbrev, slik at dere unngår misforståelser om faktisk lånebeløp, tilbakebetaling og eventuelle renter.