Politisk eksponert person

En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling.

Hvorfor spør vi om dette?

Personer i fremtredende stillinger kan være mer utsatt for forsøk på hvitvasking av penger. Entercard er forpliktet til å beskytte våre kunder mot slike forsøk, derfor er vi ekstra varsomme når det kommer til personer i eksponerte posisjoner.

Det samme gjelder om du er ett nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en som er, eller tidligere har vært en politisk eksponert person.

Hva menes med offentlig verv eller stilling?

 • Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 • Medlem av nasjonalforsamling
 • Medlem av styrende organ i politisk parti
 • Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
 • Medlem av styre i riksrevisjon, revisjons-domstol eller sentralbank
 • Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
 • Medlem av administrative, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 • Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse av internasjonal organisasjon

Nært familiemedlem og kjent medarbeider til PEP regnes også som en politisk eksponert person.

Nært familiemedlem er:

 • Foreldre
 • Ektefelle/registrert partner/samboer
 • Barn, samt barns ektefelle/registrert partner/samboer

Kjent medarbeider er en fysisk person som er kjent for å:

 • Ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
 • Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person
 • Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person